רישום פלילי מתבצע במקרים בהם הוכח והואשם האדם כמבצע עבירה.

האישום נקבע לאחר הגשת כתב האישום אל בית המשפט.

כל אדם שביצע עבירה, והוגשה נגדו תלונה יכול להימצא בשתי סיטואציות, האחת היא הרשעה ואילו השנייה היא אי הרשעה.

אי הרשעה למעשה, היא הוכחה כי אדם אכן ביצע עבירה אך הוא לא מורשע בעקבות כך.

 

אם נקבע אי הרשעה, הרי שזמני ההתיישנות הם כדלקמן:

 

קטין אשר טרם מלאו לו 16 אביבים, יישא ברישום הפלילי שלוש שנים תמימות ואילו בוגר אשר נקבעה לו אי הרשעה, יישא רישום פלילי חמש שנים תמימות.

מהיום בו החליט ופסק בית המשפט על הרשעה, או לחילופין ביום בו התקבל פסק הדין, תחל הספירה.

 

חישובי התיישנות רישום פלילי לאדם בוגר

אדם שהוטל עליו מאסר של עד חמש שנים, יתחיל את תקופת ההתיישנות הראשונה מרגע המאסר ועד סיומו וביום שחרורו, יכנס לתקופה השנייה ורק 10 שנים מיום השחרור תבוצע ההתיישנות.

במקרה של שנת מאסר אחת, התיישנות רישום פלילי תכנס לתוקף לאחר השנה שנקבעה, בתוספת שבע שנים לאחר השחרור.

מאסר שנקבע לאדם ומסתכם בלמעלה מחמש שנים, תקופת ההתיישנות תחושב כפול שניים מתקופת המאסר ובלבד שהתקופה לא עולה על 15 שנים.

כל עונש אחר אשר נקבע לאדם ולא כולל את הסעיפים לעיל, תקופת ההתיישנות תסתכם ב- 7 שנים.

 

חישובי התיישנות לקטין

לכל אדם בגיר אשר פסקו דין, יפסקו גם לקטין, אך ישנם שינויים במספר השנים עד ההתיישנות

קטין אשר פסק הדין נקבע למאסר של עד שלוש שנים, התקופה שתיספר עד ההתיישנות, היא תקופת המאסר בצרוף חמש שנים נוספות.

מאסר של חמש שנים לקטין, יחושבו השנים במאסר ועוד שבע שנים נוספות עד ההתיישנות.

מאסרים של חמש שנים ומעלה, ההתיישנות תכנס לתוקף לאחר ריצויי חמשת השנים, בתוספת של עשר שנים נוספות לאחר השחרור.

בכל עברה אחרת אשר לא נקבעו שנות מאסר מוגדרות, תקופת ההתיישנות תסתכם בשלוש שנים.

 

שימו לב, כי כל מאסר בפועל וכן מאסר על תנאי, מחושב במספר השנים שהוזכרו ופורטו בסעיפים הקודמים.

לכל אורך תקופת ההתיישנות, על האדם להיות נורמטיבי ולהתנהל על פי חוק, במידה ולא בצע עברות נוספות.

במידה ובוצעו עבירות נוספות, ספירת ההתיישנות תחל שוב בשל העברה הנוספת ובהתאם לחומרתה.

אם אדם אינו כשיר לעמוד לדין, (אם בשל גילו הצעיר ואם בשל מצבו הבריאותי לרבות פיגור שכלי וכדומה), תקופת התיישנות של קטין יסתכמו בשלוש שנים ואילו של בגיר יסתכמו בשבע שנים.